04:29 | 18 мая, 2021

Столбцовское ТБМ начала кампанию по сбору средств на издание велотуристического каталога.

Столбцовское ТБМ начала кампанию по сбору средств на издание велотуристического каталога. фото 2

На краудфандинговой площадке molamola.by начался сбор средств на издание книжки веломаршрутов по Столбцовскому району. Его подготовили члены нашего районного отделения ТБМ — уроженцы Столбцов, которые в последние годы стараются активизировать общественную и культурную жизнь на малой родине.

Каталог содержит 5 маршрутов, разбитых тематически, с указанием культурных ценностей, мемориальных, архитектурных памятников, живописных мест края.

Предлагаемые маршруты пролегли через самые отличительные и интересные места Столбцовщины. С помощью каталога можно познакомиться с католическими святынями Налибокского края, узнать о знаменитых земляках, уроженцах Жукова Борка, услышать фамилии еврейских семей — предпринимателей и буржуа, что играли не последнюю роль в жизни уездного города. Мощный Нёман помнит времена судоходства по своим водам, а городская площадь — шум ярмарочного многоязычного города. Столбцовщина — энциклопедия архитектуры межвоенного периода: здесь и величественные костелы неоготики, и романтика польского национального стиля, и лаконичность фундаментализма. Естественно, что и Колосовские места также вошли маршрутом в каталог.

Столбцовское ТБМ начала кампанию по сбору средств на издание велотуристического каталога. фото 3
Столбцовское ТБМ начала кампанию по сбору средств на издание велотуристического каталога. фото 4
Столбцовское ТБМ начала кампанию по сбору средств на издание велотуристического каталога. фото 5
Столбцовское ТБМ начала кампанию по сбору средств на издание велотуристического каталога. фото 6

Особенностью проекта является возможность ознакомиться с каталогом воочию — ребята уже выложили книжку в свободный доступ. В течение месяца проект должен собрать средства на издание 500 экземпляров.

Міхась Мацкевіч Міхась Мацкевіч

Комментирует Михаил Мацкевич, один из создателей:

«Обращаемся с просьбой поддержать нашу идею: воплотить все важные историко-культурные ценности Столбцовщины в одном издании. Однажды, наша филия заметила, что разрушают старую каменную мельницу в одной из деревень над Сулой. Начали разбираться и оказалось, что мельницы нет в реестрах, а привлечь к ответственности владельца невозможно. Тогда мы подумали, а сколько вот таких «мельниц» разбросано по нашему краю. И решили собрать всё в одном месте, чтобы оно было названо и сохранилось в памяти столбчан. Чтобы в следующий раз, мы могли сказать, что это важный и ценный объект — тыкнуть пальцем в книжку. К тому же веломаршруты получились неплохие! "

https://molamola.by/campaigns/2177?utm_source=share&utm_medium=link_share_popupcampaignpage&utm_campaign=share_2177&tab=about

==========================================================================

На краўдфандынгавай пляцоўцы molamola. by пачаўся збор сродкаў на выданне кніжкі з веламаршрутамі па Стаўбцоўскім раёне. Яго падрыхтвалі сябры мясцовай філіі ТБМ — ураджэнцы Стоўбцаў, якія апошнія гады рупяцца пра актывізацыю грамадскага і культурніцкага жыцця на малой радзіме.

Каталог змяшчае 5 маршрутаў, разбітых тэматычна, з пазначэннем культурных каштоўнасцяў, мемарыяльных, архітэктурных помнікаў, маляўнічых месцаў краю.

Прапанаваныя маршруты праляглі праз самыя адметныя і цікавыя мясціны Стаўпеччыны. З дапамогай каталога можна пазнаёміцца з каталіцкімі святынямі Налібоцкага краю, даведацца пра славутых землякоў, ураджэнцаў Жукава Барка, пачуць прозвішчы яўрэйскіх сем’яў — прадпрымальнікаў і буржуа, што адыгрывалі не апошнюю ролю ў жыцці павятовага горада. Магутны Нёман памятае часы суднаходства па сваіх водах, а гарадская плошча — шум кірмашовай шматмоўнай гоманкі. Стаўпеччына — энцыклапедыя архітэктуры міжваеннага часу: тут і велічныя касцёлы нэаготыкі, і рамантыка польскага нацыянальнага стылю, і лаканічнасць фундаменталізму. Натуральна, што і Коласаўскія мясціны таксама ўвайшлі маршрутам у каталог.

Асаблівасцю праекта з’яўляецца магчымасць азнаёміцца з каталогам увачавідкі — хлопцы ўжо выклалі кніжку ў свабодны доступ. Цягам месяца праект мусіць сабраць сродкі на выданне 500 асобнікаў.


Каментуе Міхась Мацкевіч, адзін са стваральнікаў:

«Звяртаемся з просьбай падтрымаць нашую ідэю ўвасобіць усе важныя гісторыка-культурныя каштоўнасці Стаўпечынны ў адным выданні. Аднойчы, нашая філія заўважыла, што руйнуюць стары каменны млын. Пачалі разбірацца і аказалася, што ні млына няма ў рэестрах, ні адказнасці няма да ўладальніка. Тады мы падумалі, а колькі вось такіх „млыноў“ раскідана па нашым краі. І вырашылі сабраць усё, каб яно было названа і захавалася ў памяці стаўпчукоў. Каб на наступны раз, мы маглі сказаць, што гэта важны і каштоўны аб’ект, і тыкнуць пальцам у кніжку. Да таго ж веламаршруты неблагія атрымаліся!»

https://molamola.by/campaigns/2177?utm_source=share&utm_medium=link_share_popupcampaignpage&utm_campaign=share_2177&tab=about

Комментарии авторизированных пользователей 0

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы оставить комментарий (сейчас комментариев: 0)Оставить комменатрий без регистрации на сайте

Комментарии для сайта Cackle